Privacybeleid

Seaside Oostkapelle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, gebruiken en verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze Privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan deze Privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via: info@seasideoostkapelle.nl.

Seaside Oostkapelle is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke. Seaside Oostkapelle zal er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Seaside Oostkapelle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens aan ons zijn verstrekt/door ons zijn verkregen;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen zodat de beveiliging van de gegevens gewaarborgd is;
 • Geen gegevens verstrekken aan derden, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, (bijv. het versturen van uw bestelling) dan wel voor een wettelijke grondslag;
 • Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens respecteren, en u daarop wijzen in deze Privacyverklaring.

Hoe gebruikt Seaside Oostkapelle uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Seaside Oostkapelle uw persoonsgegevens verwerkt. We geven aan welke gegevens voor welke doelen worden gebruikt, de juridische grondslag en hoelang wij de gegevens bewaren.

Doel

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doelen:

 • aankoop en retourneren van een product;
 • bestelling van een product;
 • verwerken van de betaling van een aankoop;
 • versturen van een product;
 • versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • contact met u opnemen;

Veiligheid

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam-, adres- en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren. Wij gebruiken daartoe een beveiligde (SSL)verbinding. Ook uw betaling gaat via deze beveiligde verbinding.

Grondslag verwerking

De juridische grondslagen voor de verwerking van je gegevens zijn:

 • (koop)overeenkomst
 • toestemming
 • wettelijke verplichting (afdracht belastingen en financiële administratie)

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken ontvangen wij direct, of via onze website, van jezelf: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflevergegevens (bij bestellingen).

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel. Daarnaast gelden wettelijke bewaartermijnen voor de Belastingdienst en de financiële administratie.

Voor de nieuwsbrief en het versturen van uitnodigingen bewaren wij uw gegevens (naam en e-mailadres) tot zo lang u hiervoor bent ingeschreven. Een verzoek tot stopzetting en verwijdering kunt u zenden aan: info@seasideoostkapelle.nl.

Verstrekking aan derden

De gegevens die wij van u hebben ontvangen kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van:

 • verzorgen van betalingen
 • versturen van bestellingen en aankopen via een bezorgdienst
 • verzorgen van de financiële administratie
 • afdracht van belastingen

Dit valt onder onze verantwoordelijkheid. Natuurlijk hebben wij met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten afgesloten of voldoen zij aan de eisen die de AVG stelt.

Voor het betalen van uw bestelling wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar Mollie, die uw betaalgegevens zal verwerken. Deze dienst verwerkt rechtstreeks met u uw persoons- en betaalgegevens die nodig zijn voor de betaaltransactie en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Seaside Oostkapelle. Een verwerkersovereenkomst met deze diensten is dus niet van toepassing. Het privacybeleid van deze diensten is rechtstreeks van toepassing ten opzichte van u als gebruiker.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, en overdracht. Mocht u van uw recht(en) gebruik willen maken verzoeken wij u ons via info@seasideoostkapelle.nl een bericht te sturen. U kunt uw uitdrukkelijke toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door ons op ieder moment intrekken, wij verzoeken u dan ons een bericht te sturen via info@seasideoostkapelle.nl.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De gewijzigde Privacyverklaring wordt gepubliceerd op onze website. Wij raden u daarom aan onze website regelmatig te bezoeken.

Vragen en klachten

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring en de wijze waarop Seaside Oostkapelle uw gegevens verwerkt, neem dan contact met ons op via info@seasideoostkapelle.nl. Ook als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op via info@seasideoostkapelle.nl. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met, en een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Seaside Oostkapelle
Dorpsstraat 21
4356AH Oostkapelle

KVK: 68823800